+302108813760
info@socialneet.eu

SOCIALNEET in Latvia

Progress, achievements and results of the SOCIALNEET project in Latvia

Within the framework of the project, local social capital and unused resources were surveyed, which included surveys of civil society organizations and research and gathering of unused resources.

53 participants from different regions of Latvia participated in the survey: 32 from Latgale, 6 from Vidzeme, 5 from Zemgale, 5 from Kurzeme and 4 from Riga. The results of the survey show that the majority of respondents in Latvia are small organizations that do not have unused resources at their disposal. According to information research, there are 117 social enterprises operating in Latvia, most of them oriented towards environmental protection (57.4%) and education (38.5%).

Latvia consists of 4 regions: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale and Latgale. RTA is located in Latgale region, therefore the research is mainly related to Latgale region. In this way, the project’s research on unused resources in Latgale region shows that there are many unused buildings left over from the USSR. Large amounts of money are needed to restore them, which the state and local governments do not have. Private owners are also not interested in renovating old buildings as it is very expensive.

Within the framework of the project two information awareness seminars were organized in cooperation with Rezekne Municipality, NGO and State Agency for Social Integration, Jurmala. During these meetings, employees of municipalities, NGOs and local social enterprises were introduced to the project goals, objectives and main results to be achieved. As a result of the seminars an agreement was reached on mutual cooperation in achieving the project results.

Capacity building seminars for young and emerging social entrepreneurs have been conducted as part of the project to strengthen their knowledge and experience. As a result, the NGO participants who participated in these seminars gained specific knowledge about the specifics of social entrepreneurship in Latvia, its financing and taxation. They use the gained knowledge and experience in their daily work in their social enterprises and NGOs.


Projekta SOCIALNEET progress, sasniegumi un rezultāti Latvijā

Projekta ietvaros ir veikta lokālā sociālā kapitāla un neizmantoto resursu izpēte, kas sevī iekļāva civilās sabiedrības organizāciju aptauju un neizmantoto resursu izpēti un apkopošanu.

Aptaujā piedalījās 53 dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem: 32 no Latgales, 6 no Vidzemes, 5 no Zemgales, 5 no Kurzemes un 4 no Rīgas. Aptaujas rezultāti liecina, ka lielākā daļa respondentu Latvijā ir nelielas organizācijas, kuru rīcībā nav brīvu jeb neizmantoto resursu. Informācijas izpēte liecina, ka Latvijā darbojas 117 sociālie uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir orientēta uz vides aizsardzību (57,4%) un izglītības veicināšanu (38,5%).

Latvija sastāv no 4 reģioniem: Kurzeme, Vidzeme, Zemgale un Latgale. RTA atrodas Latgales reģionā, tāpēc pētījums saistīts pamatā ar Latgales reģionu. Tādā veidā veiktais pētījums projekta ietvaros par neizmantoto resursu izpēti Latgales reģionā parāda, ka ir daudz neizmantotu ēku, kas ir palikušas no PSRS laikiem. To atjaunošanai ir nepieciešami lieli līdzekļi, kuru valstij un pašvaldībām nav. Arī privātie īpašnieki nav ieinteresēti atjaunot vecās ēkas, jo tas ir ļoti dārgi.

Projekta ietvaros notikuši divi informācijas izplatīšanas semināri sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, NVO un Sociālās integrācijas valsts aģentūru, Jūrmala. To laikā pašvaldību, NVO un vietējo sociālo uzņēmumu darbinieki iepazīstināti ar projekta mērķiem, uzdevumiem un galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Semināru rezultātā panāktas vienošanās par savstarpēju sadarbību projekta rezultātu sasniegšanā.
Projekta ietvaros ir novadīti kapacitātes stiprināšanas semināri jaunajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem ar mērķi stiprināt viņu zināšanas un veicināt pieredzi. To rezultātā NVO dalībnieki, kas piedalījās šajos semināros, ieguva specifiskas zināšanas par sociālās uzņēmējdarbības īpatnībām Latvijā, tās finansēšanu un nodokļiem. Iegūtās zināšanas un pieredzi viņi izmanto ikdienas darbā savos sociālajos uzņēmumos un NVO.